Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác xã hội với trẻ em cho cán bộ xã, phường địa bàn thực hiện mô hình câu lạc bộ