Đẩy mạnh hoạt động về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật trên địa bàn thành phố được tiếp cận, biết và sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí