ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LÀN THỨ XI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM VÀ CÁC BÀI PHÁT BIỂU

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LÀN THỨ XI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022-2027 VÀ CÁC BÀI PHÁT BIỂU

Các tin đã đưa